ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรสิทธิ์ สมศรีทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ หอมพรรณนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเบ็ง สนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกุหลาบ ยี่จอหอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ กองทองนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร ร่วมจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด นันทราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร จันสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา กองทองนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ภูมิเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล ตากลม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองออน สนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทิยา หงษ์จุมพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชพล วิทยากร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ