ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา  :  โรงเรียนร่มเกล้า 2
สังกัด  :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง  :  บ้านหนองตูม หมู่ 7 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
   รหัสไปรษณีย์ 41290 โทรศัพท์ 042-265417
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :  .....  คน
จำนวนนักเรียน :  576  คน 
พื้นที่โรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุ  :  จำนวน  23  ไร่  1  งาน  40  ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน  :  ระดับชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6