ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
๒๕๕๐ ๑๕ ๑๐ ๒๕ ๓๖ ๒๕ ๖๑ ๘๖
๒๕๕๑ ๒๐ ๑๕ ๓๕ ๔๓ ๓๑ ๗๔ ๑๐๙
๒๕๕๒ ๒๓ ๑๕ ๓๘ ๓๗ ๓๗ ๗๔ ๑๑๒
๒๕๕๓ ๒๐ ๑๖ ๓๖ ๔๖ ๓๒ ๗๘ ๑๑๔
๒๕๕๔ ๒๕ ๑๗ ๔๒ ๔๘ ๓๘ ๘๖ ๑๒๘
๒๕๕๕ ๓๕ ๒๙ ๖๔ ๕๙ ๕๐ ๑๐๙ ๑๗๓
๒๕๕๖ ๕๑ ๔๑ ๙๒ ๘๐ ๖๗ ๑๔๗ ๒๓๙
๒๕๕๗ ๖๐ ๔๕ ๑๐๕ ๑๐๘ ๙๖ ๒๐๔ ๓๐๙
๒๕๕๘ ๕๓ ๕๙ ๑๑๒ ๑๕๓ ๑๒๑ ๑๗๔ ๓๘๖
๒๕๕๙ ๘๒ ๘๓ ๑๖๕ ๑๗๕ ๑๖๓ ๓๓๘ ๕๐๓
๒๕๖๐ ๘๖ ๘๘ ๑๗๔ ๒๐๒ ๒๐๐ ๔๐๒ ๕๗๖