ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำสถานศึกษา
    เพลงมาร์ชร่มเกล้า

ร่มบุญร่มพระบารมี             ร่มเกล้าเป็นศรีมหามงคล
ร่มเย็นด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมล้น        องค์ภูมิพลมหาราชาของชาวไทย
ร่มเกล้านามพระราชทาน               ขจรเกียรติ สถานศึกษาเกรียงไกร
ร่มธงสีแดงขาวสดใส                    ศูนย์รวมใจศรัทธาสามัคคี
สมศักดิ์ศรี มีคุณธรรม             นำวิชาหารายได้ไปสร้างชีวี
สนองพระราชประสงค์                   ถวายองค์จักรี
วิชาชีพมีวิชาการ                          ประสานกัน
ขอเหล่าชาวร่มเกล้าภักดี               ขจรเกียรติศักดิ์ศรีเสมอชีวัน
เชิดชูร่มเกล้าเป็นมิ่งขวัญสถาบันที่เราภูมิใจ