ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 
          ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
          ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน และการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
          ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ
          ๖.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
          ๗. ส่งเสริมให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา


เป้าหมาย

 
             ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
             ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
             ๓. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
             ๔. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
             ๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             ๖. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             ๗. ครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
             ๘. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตามแนวทางวิถึพุทธ
             ๙. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
            ๑๐. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา