ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
          " โรงเรียนร่มเกล้า ๒ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ บริหารตามหลักการมีส่วนร่วม "
 

คำขวัญ

 
           "  รักษ์ศักศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ "
 
ปรัชญา
 
            " ปัญญา  โลกสมิ  ปัชโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก "