ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
      ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ

สีประจำสถานศึกษา
 
   
 
                                               สีแดง        หมายถึง     ความเป็นชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                               สีขาว        หมายถึง     ศาสนา อันแสดงถึง ความบริสุทธิ์ สุจริต นำชีวิตมีความสุข