ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

 

         โรงเรียนร่มเกล้า ๒ เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านหนองตูม ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕  มีนายถาวร กล้าหาญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และ นางหนู กล้าหาญ เป็นครูผู้สอน วันเปิดเรียนวันแรกมีนักเรียน ๓๙  คน โดยแยกนักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖ จากโรงเรียนไชยวานประชานุกูล (ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลไชยวาน)

 
         ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  สถานการณ์ในพื้นที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ได้มีการขยายตัวเข้าคุกคามและซุ่มโจมตีทำร้ายตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่และข้าราชการในพื้นที่มีการยิงต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอไชยวาน (ในขณะนั้น) เหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๐พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้าโจมตีที่ทำการที่ว่าการกิ่งอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างมาก ที่ว่าการกิ่งอำเภอไชยวานถูกเผาได้รับความเสียหายและเอกสารหลักฐานของทางราชการถูกทำลาย
 
          เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯในการส่งเสริมการศึกษาและความมั่นคงของชาติ กองทัพภาคที่ ๒ โดยพลโทเปรม ติณสูลานนท์ (ยศขณะนั้น) แม่ทัพภาค ๒ ส่วนหน้าสกลนคร จึงได้มีการรวมพลังของทุกฝ่าย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางด้านแนวคิดทางการเมืองจึงให้มีการจัดตั้ง  "โรงเรียนร่มเกล้า " ขึ้นในกิ่งอำเภอไชยวาน หัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอำเภอไชยวาน โดยความเห็นชอบของจังหวัดอุดรธานี   เสนอให้มีการก่อสร้างโรงเรียนร่มเกล้าขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองตูม เพราะมีพื้นที่ติดกับวัดป่าสันติกาวาส (ธ) ซึ่งเป็นวัด ที่ประชาชนในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอไชยวานและใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสและศรัทธา  โดยได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๒๑  
จากจังหวัดอุดรธานี และจากกองทัพภาคที่ ๒ รวมกับการบริจาคของประชาชนในเขตพื้นที่รวม ๘๒๐,๐๐๐ บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗   จำนวน ๑ หลัง ๒  ชั้น  ๘ ห้องเรียน บ้านพักครู ๒ หลัง ส้วม ๑ หลัง
 
            เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๒๐ และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านหนองตูมเป็น    “โรงเรียนร่มเกล้า”  ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่   ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๒๑   เหตุที่ชื่อเรียกชื่อเป็น
โรงเรียนร่มเกล้า ๒   เพราะเป็นโรงเรียนร่มเกล้าแห่งที่สอง ของจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้น โดยโรงเรียนร่มเกล้าอีกแห่งหนึ่งนั้น ตั้งอยู่ที่ทางเข้าวัดถ้ำกลองเพล บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอหนองบัวลำภู 
(ปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำภู)
 
           โรงเรียนร่มเกล้า ๒ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น  เขตการศึกษา  ๙  ประจำปีการศึกษา๒๕๒๕ 
และในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน ๒ ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา และได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับประถมศึกษา ปี  ๒๕๕๗