ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องประถมศึกษาปีที่ 2/4

ครูประจำชั้น นางนันทิยา หงษ์จุมพล 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

19 

13

6