ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูประจำชั้น นางนิภาพร ไชยมีสุข 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

19

9

10

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูประจำชั้น นางเพ็ญนภา นิคมเขตต์ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

20

8

12

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูประจำชั้น นางอัมราภรณ์ จันทร์วิเศษ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

21

9

12