ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องอนุบาลปีที่ 1/1                            

ครูประจำชั้น นางสาวเกศกนก จันทร์แสง 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

24

13

11

 

ห้องอนุบาลปีที่ 1/2                            

ครูประจำชั้น นางอนุธิดา ตาปราบ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

25

13

12

 

ห้องอนุบาลปีที่ 1/3                            

ครูประจำชั้น นางสาวสนธยา คำมุงคุณ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

23

11

12

 

ห้องอนุบาลปีที่ 2/1                            

ครูประจำชั้น นางภิรมย์พร ธิวะโตเจริญ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

39

20

19

 

ห้องอนุบาลปีที่ 2/2                            

ครูประจำชั้น นางสาวอนุสรา นาคคำ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

36

18

18