ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องเตรียมอนุบาล                             

ครูประจำชั้น นางสาวสมฤทัย ภูสมศรี 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

24

11

13

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 2/1                

ครูประจำชั้น นางสุชาดา ขันธวิชัย 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

19

12

7

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 2/2 

ครูประจำชั้น นางสาวชนากานต์ ใจกล้า

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

15

10

5

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูประจำชั้น นางปิยะพร บุญสอด 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

21

11

10

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูประจำชั้น นางสาวสุภิษา ศรีโรจน์

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

30

12

18

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูประจำชั้น นางสาวพรรัตน์ อุตมะ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

31

10

21

 

ห้องประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้น นางวิระยา พรมสุริย์ 

 

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

44

26

18