ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ห้องประถมศึกษาปีที่5/1

ครูประจำชั้นนางสาวอโณชา พลวงนอก

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

24

13

11

 

ห้องประถมศึกษาปีที่5/2

ครูประจำชั้นว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ โง่นแก้ว

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

23

12

11

 

ห้องประถมศึกษาปีที่4/1

ครูประจำชั้นนางจุฑาทิพย์ ฤทธิ์มหา

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

26

13

13

 

ห้องประถมศึกษาปีที่4/2

ครูประจำชั้นนางสาวสาวิตรี สีหาสาร

นักเรียนทั้งหมด

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

27

15

12